Tmux

Arch Linux Türkiye Belgeleri sitesinden
Şuraya atla: kullan, ara


Tmux, BSD dünyasından gelen bir terminal çoklayıcıdır: tek bir ekranda birden fazla terminal açıp her birinde ayrı bir program çalıştırıp bunlara erişmenizi ve bunları kontrol etmenizi sağlar. tmux arkaplana atılabilir ve çalışmasını arkaplanda sürdürebilir; daha sonra tekrar ekrana alınabilir. tmux ncurses kitaplıklarını kullanmaktadır.

tmux, screen ile oldukça benzerdir, fakat farklılıkları vardır. tmux hakkında ayrıntılı bilgiye http://tmux.sourceforge.net adresinden ulaşabilirsiniz.


Kurulum

# pacman -S tmux

Yapılandırma

Yapılandırma dosyalarına /usr/share/tmux/ dizini altından ulaşabilirsiniz. Öntanımlı olarak escape karakterleri C-b'dir. (C- ctrl tuşunu ifade eder)

Eğer screen'e aşina iseniz, screen tuşlarını kullanacak şekilde hazır bir yapılandırma dosyası kullanabilirsiniz:

$ cp /usr/share/tmux/screen-keys.conf ~/.tmux.conf

Aynı yapılandırma dosyasını sistem genelinde kullanmak istiyorsanız tmux.conf'u /etc dizini altına yerleştirin. Ayrıntılı bilgiye tmux kılavuzundan ulaşabilirsiniz:

$ man tmux

Örnek bir yapılandırma dosyası:

# command prefix (like screen)
set -g prefix C-a
bind C-a send-prefix

# basic settings
set-window-option -g mode-keys vi # vi key
set-option -g status-keys vi
set-window-option -g utf8 on # utf8 support
set-window-option -g mode-mouse off # disable mouse

# copy mode to escape key
unbind [
bind Escape copy-mode

# splitting and cycling
set-option -g mouse-select-pane off
unbind %
bind + split-window -h # horizontal split
unbind '"'
bind _ split-window -v # vertical split
bind C-j previous-window
bind C-k next-window

# window title
set-option -g set-titles on
set-option -g set-titles-string '#S:#I.#P #W' # window number,program name,active (or not)
set-window-option -g automatic-rename on # auto name

# messages
#set-window-option -g mode-bg magenta
#set-window-option -g mode-fg black
#set-option -g message-bg magenta
#set-option -g message-fg black

# No visual activity
set -g visual-activity off
set -g visual-bell off

#next tab
bind-key -n C-right next

#previous tab
bind-key -n C-left prev

# status bar
set-option -g status-utf8 on
set-option -g status-justify right
set-option -g status-bg black
set-option -g status-fg cyan
set-option -g status-interval 5
set-option -g status-left-length 30
set-option -g status-left '#[fg=magenta]» #[fg=blue,bold]#T#[default]'
set-option -g status-right '#[fg=cyan]»» #[fg=blue,bold]###S #[fg=magenta]%R %m-%d#(acpi | cut -d ',' -f 2)#[default]'
set-option -g visual-activity on
set-window-option -g monitor-activity on
set-window-option -g window-status-current-fg white

# clock
set-window-option -g clock-mode-colour cyan
set-window-option -g clock-mode-style 24

Eğer ekranı bölmüşseniz, boyutlandırmak için:

ctrl+a, a'ya basmayı bırakın (ctrl tuşuna basmaya devam edin) ve sağ/sol/yukarı/aşağı tuşlarına basın

Bölünmüş ekranların yerini değiştirmek için:

ctrl+a, a'ya basmayı bırakın (ctrl tuşuna basmaya devam edin) ve o tuşuna basın

Diğer Bağlantılar