Conky

Arch Linux Türkiye Belgeleri sitesinden
Atla: kullan, ara


Internet.png Bu yazı ArchWiki üzerinde bulunan Conky yazısının çevirisi temel alınarak hazırlanmıştır. Son güncelleme tarihi 13.05.2012
İngilizce olan ArchWiki sayfasında çeviri tarihinden sonra yapılan değişiklikler için bu bağlantıyı takip edin.

Sayfa özgün sayfaya göre güncelliğini yitirmişse, bu sayfayı düzenleyerek güncelleştirmeye yardım edin!

Tüm çeviri yazıları Özel:SayfayaBağlantılar/Şablon:çeviri_durumu sayfasında görüntüleyebilirsiniz.
Internet.png
Tango-preferences-desktop-locale.png Bu makale çeviri için işaretlenmiştir.
Bu sayfadaki hem "özgün" dili hem de "hedef" dili anlıyorsanız, lütfen çevirinin tamamlanmasına yardım edin.
Tango-preferences-desktop-locale.png


SUNUM:

Conky, X Pencere Sistemi için geliştirilmiş, GNU/Linux ve FreeBSD sistemlerde kullanılabilir, GNU GPL ile lisanslanmış bir sistem izleme yazılımıdır. Conky, işlemci, bellek, takas alanı, sıcaklık, top komutu çıktıları, ağ indirme/gönderme hızları, sistem iletileri ve daha fazlasını izleme ve görüntüleme yeteneğine sahiptir. Çok ayrıntılı biçimde kişiselleştirilebilir; ancak yapılandırma biraz zordur. Conky, torsmo adlı yazılımdan çatallanmıştır.

Konu başlıkları

Kurulum ve Yapılandırma

$ cp /etc/conky/conky.conf ~/.conkyrc
 • Conky, ~/.conkyrc içinde yaptığınız değişiklikleri - örneğin minimum_size değişkeni değeri - kabul etmezse /etc/conky/conky.conf dosyasını sildiğinizden veya bu dosyadaki ilgili bölümü yorum haline getirdiğinizden emin olun.

AUR paketleri

Resmi Depolardaki temel conky paketine ek olarak AUR üzerinde bir çok ek derleme seçenekleri sunan paket mevcuttur:

 • X11 bağımlılıkları olmadan conky kullanmak isterseniz conky-cli paketini kurun.
 • Nvidia desteği için conky-nvidia paketini kurun.
 • Lua desteği için conky-lua paketini kurun.
 • Hem Lua hem de Nvidia desteği için conky-lua-nv paketini kurun.

İpuçları ve kolay çözümler

Gerçek şeffaflığı etiknelştirmek (KDE4)

1.8.0 sürümü ile birlikte Conky gerçek şeffaflığı desteklemektedir. Etkinleştirmek (ve KDE4 ile sorunsuz çalışması için) ~/.conkyrc dosyasına aşağıdaki satırları ekleyin:

own_window yes
own_window_transparent yes
own_window_argb_visual yes
own_window_type normal
own_window_class conky-semi
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

Bu yöntem ile ilerleyen bölümlerde açıklanan feh yöntemine gerek kalmayacaktır.

Xfce4 ile açılışta başlatma

.conkyrc dosyasında şu satırı ekleyin:

own_window_type override

İçeriği aşağıdaki gibi olacak şekilde ~/.config/autostart/conky.desktop dosyasını oluşturun:

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Version=0.9.4
Type=Application
Name=conky
Comment=
Exec=conky -d
StartupNotify=false
Terminal=false
Hidden=false

Ekranda titreme sorununu önlemek

Conky needs Double Buffer Extension (DBE) support from the X server to prevent flickering because it cannot update the window fast enough without it. It can be enabled in /etc/X11/xorg.conf with Load "dbe" line in Section "Module". The xorg.conf file has been replaced (1.8.x patch upwards) by /etc/X11/xorg.conf.d which contains the particular configuration files. DBE is loaded automatically.

To verify:

# grep dbe /var/log/Xorg.0.log

Output (should be similar):

# [  3286.101] (II) LoadModule: "dbe"
# [  3286.101] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/extensions/libdbe.so
# [  3286.111] (II) Module dbe: vendor="X.Org Foundation"

To enable double-buffer check to have in ~/.conkyrc:

# Place below the other options, not below TEXT or XY
double_buffer yes

Do not minimize on Show Desktop (Compiz)

If the 'Show Desktop' button or key-binding minimizes Conky along with all other windows, start the Compiz configuration settings manager, go to "General Options" and uncheck the "Hide Skip Taskbar Windows" option.

Integrate with KDesktop

Conky with screenshot configuration generate problems with icons visualization. So there are some steps to follow.

 • Add these lines to ~/.conkyrc:
own_window yes
own_window_type normal
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
 • If this setting is on, comment it out or delete the line:
minimum_size
 • To automatically start Conky, create this symlink:
$ ln -s /usr/bin/conky ~/.kde/share/autostart/conkylink

For KDE4 users:

$ ln -s /usr/bin/conky ~/.kde4/Autostart/conkylink
 • Install the feh package which is available in the Resmi Depolar.
 • Make a script to allow transparency with the desktop

For KDE3 users

$ nano -w ~/.kde/share/autostart/fehconky

 #!/bin/bash
 feh --bg-scale `dcop kdesktop KBackgroundIface currentWallpaper 1`

For KDE4 users

$ nano -w ~/.kde4/Autostart/fehconky

 #!/bin/bash
 feh --bg-scale "`grep 'wallpaper=' ~/.kde4/share/config/plasma-desktop-appletsrc | tail --lines=1 | sed 's/wallpaper=//'`"

use --bg-center if you use a centered wallpaper.

 • Make it executable
$ chmod +x ~/.kde/share/autostart/fehconky

KDE4

$ chmod +x ~/.kde4/Autostart/fehconky
 • Instead of using a script, you can add the corresponding line to the bottom of ~/.conkyrc

For KDE3

${exec feh --bg-scale `dcop kdesktop KBackgroundIface currentWallpaper 1`}

For KDE4

${exec feh --bg-scale "`grep 'wallpaper=' ~/.kde4/share/config/plasma-desktop-appletsrc | tail --lines=1 | sed 's/wallpaper=//'`"}

Display package update information

 • Paconky - Displays package update information in a user-defined format. The output of this program can be included in Conky with the ${execpi} command.
 • Scrolling Notifications - Prints scrolling update notifications. From the author of Paconky.
 • Perl Script - Simpler and earlier script from the author of Paconky. Prints only the number of packages needing an update.
 • Python Script - Fairly configurable update notification program in Python.
 • Bash Script - Bash script for users that have enabled ShowSize.

Display weather forecast

See this thread.

Display RSS feeds

Conky has the ability to display RSS feeds natively without the need for an outside script to run and output into Conky. For example, to display the titles of the ten most recent Planet Arch updates and refresh the feed every minute, you would put this into your ~/.conkyrc:

${rss http://planet.archlinux.org/rss20.xml 1 item_titles 10 }

Display Distrowatch Arch Linux ranking

See this thread.

Display rTorrent stats

See this thread.

Display number of new emails (Gmail)

Create a file named gmail.py in a convenient location (this example uses ~/.scripts/) with the following Python code:


 import os
 
 #Enter your username and password below within double quotes
 # eg. username="username" and password="password"
 username="****"
 password="****"
 com="wget -q -O - https://"+username+":"+password+"@mail.google.com/mail/feed/atom --no-check-certificate"
 temp=os.popen(com)
 msg=temp.read()
 index=msg.find("<fullcount>")
 index2=msg.find("</fullcount>")
 fc=int(msg[index+11:index2])
 print(str(fc)+" new")

Some users report problems with wget. If this script returns a ValueError, try replacing the wget line with Python code:

com='curl -s -u "{}:{}" https://mail.google.com/mail/feed/atom'.format(username, password)

as suggested here. A similar change can be made if using a Google App mail account (below).

Add the following string to your ~/.conkyrc in order the check your Gmail account for new email every five minutes (300 seconds) and display:

${execpi 300 python ~/.scripts/gmail.py}

Other Methods

The same way, but with using grep and sed for filtering output of wget:

$ wget -q -O - https://mail.google.com/a/domain/feed/atom \
>                --http-user=login@domain \
>                --http-password=password \
>                --no-check-certificate | \
> grep fullcount | sed 's/<[^0-9]*>//g'

instead of words login, domain, password you must type yours data.

Alternatively, you can use stunnel which is provided by the stunnel package.

The following configuration is taken from Conky's FAQ

Modify /etc/stunnel/stunnel.conf as follows, and then start the stunnel daemon:

# Service-level configuration for TLS server
[imap]
client = yes
accept = 143
connect = imap.gmail.com:143
protocol = imap
sslVersion = TLSv1
# Service-level configuration for SSL server
[imaps]
client = yes
accept = 993
connect = imap.gmail.com:993

The only thing left is our ~/.conkyrc:

imap localhost username * -i 120 -p 993
TEXT
Inbox: ${imap_unseen}/${imap_messages}

Here I used * as the password for Conky to ask for it at start, but you do not have to do it.

Google Apps

The above Python script did not work for me and my Google Apps account. I modified the script below to work with a Google App mail account Python code:


 import os
 
 #Enter your domain, username and password below within double quotes
 # eg. domain="yourdomain.com", username="username" and password="password"
 domain="yourdomain.com"
 username="username"
 password="password"
 com="wget -q -O - https://mail.google.com/a/"+domain+"/feed/atom --http-user="+username+"@"+domain+" --http-password="+password+" --no-check-certificate"
 temp=os.popen(com)
 msg=temp.read()
 index=msg.find("<fullcount>")
 index2=msg.find("</fullcount>")
 fc=int(msg[index+11:index2])
 print(str(fc)+" new")

Display new emails (IMAP + SSL)

Conky has built in support for IMAP accounts but does not support SSL. This can be provided using this script from this forum post. This requires the Perl/CPAN Modules Mail::IMAPClient and IO::Socket::SSL which are in the perl-mail-imapclient and perl-io-socket-ssl packages

Create a file named imap.pl in a location to be read by Conky. In this file, add (with the appropriate changes):


 #!/usr/bin/perl
 
 # gimap.pl by gxmsgx
 # description: get the count of unread messages on imap
 
 use strict;
 use Mail::IMAPClient;
 use IO::Socket::SSL;
 
 my $username = 'example.username';
 my $password = 'password123';
 
 my $socket = IO::Socket::SSL->new(
  PeerAddr => 'imap.server',
  PeerPort => 993
 )
 or die "socket(): $@";
 
 my $client = Mail::IMAPClient->new(
  Socket  => $socket,
  User   => $username,
  Password => $password,
 )
 or die "new(): $@";
 
 if ($client->IsAuthenticated()) {
  my $msgct;
 
  $client->select("INBOX");
  $msgct = $client->unseen_count||'0';
  print "$msgct\n";
 }
 
 $client->logout();

Add to ~/.conkyrc:

${execpi 300 ~/.conky/imap.pl}

or wherever you saved the file.

Alternatively, you can use stunnel as shown above: Conky#How to display the number of new emails (Gmail) in Conky

User-contributed configuration examples

Graysky

[Screen shot]

[Here] it is - modify to fit your system. Optimized for a quad core chip w/ several hdds (although one of them is not connected for this screenshot) and an nvidia graphics card. You can easily modify this to a dual or single core system with one or whatever number of hdds.

A sample rings script with nvidia support:

1 # -- Conky settings -- #
 2 background no
 3 update_interval 1
 4
 5 cpu_avg_samples 2
 6 net_avg_samples 2
 7
 8 override_utf8_locale yes
 9
 10 double_buffer yes
 11 no_buffers yes
 12
 13 text_buffer_size 2048
 14 imlib_cache_size 0
 15
 16 # -- Window specifications -- #
 17
 18 own_window yes
 19 own_window_type normal
 20 own_window_transparent yes
 21 own_window_hints undecorate,sticky,skip_taskbar,skip_pager,below
 22
 23 border_inner_margin 0
 24 border_outer_margin 0
 25
 26 minimum_size 320 800
 27 maximum_width 320
 28
 29 alignment bottom_right
 30 gap_x 0
 31 gap_y 0
 32
 33 # -- Graphics settings -- #
 34 draw_shades no
 35 draw_outline no
 36 draw_borders no
 37 draw_graph_borders yes
 38
 39 # -- Text settings -- #
 40 use_xft yes
 41 xftfont MaiandraGD:size=24
 42 xftalpha 0.4
 43
 44 uppercase no
 45
 46 default_color 888888
 47
 48 # -- Lua Load -- #
 49 lua_load ~/conky/lua/lua.lua
 50 lua_draw_hook_pre ring_stats
 51
 52 TEXT
 53 ${alignr}${voffset 53}${goto 90}${font MaiandraGD:size=11}${time %A, %d %B %Y}
 54
 55
 56 ${voffset 5}${goto 164}${font MaiandraGD:size=16}${time %H:%M}
 57
 58
 59
 60 ${voffset -40}${goto 100}${font MaiandraGD:size=9}Kernel:${offset 70}Uptime:
 61 ${goto 90}${font MaiandraGD:size=9}$kernel${offset 40}$uptime
 62 ${voffset 57}${goto 117}${font snap:size=8}${cpu cpu0}%
 63 ${goto 117}${cpu cpu1}%
 64 ${goto 117}CPU
 65 ${voffset 19}${goto 145}${memperc}%
 66 ${goto 145}$swapperc%
 67 ${goto 145}MEM
 68 ${voffset 25}${goto 170}${nvidia gpufreq}
 69 ${goto 170}${nvidia memfreq}
 70 ${goto 170}GPU
 71 ${voffset 27}${goto 198}${totaldown ppp0}
 72 ${goto 198}${totalup ppp0}
 73 ${goto 205}NET
 74 ${voffset 21}
 75 ${goto 222}${fs_used /home}
 76 ${goto 230}DISK
 • And the required lua.lua script:
1 --[[
 2 Ring Meters by londonali1010 (2009)
 3 
 4 This script draws percentage meters as rings. It is fully customisable; all options are described in the script.
 5 
 6 IMPORTANT: if you are using the 'cpu' function, it will cause a segmentation fault if it tries to draw a ring straight away. The if s  tatement on line 145 uses a delay to make sure that this does not happen. It calculates the length of the delay by the number of updat  es since Conky started. Generally, a value of 5s is long enough, so if you update Conky every 1s, use update_num > 5 in that if state  ment (the default). If you only update Conky every 2s, you should change it to update_num > 3; conversely if you update Conky every 0  .5s, you should use update_num > 10. ALSO, if you change your Conky, is it best to use "killall conky; conky" to update it, otherwise   the update_num will not be reset and you will get an error.
 7 
 8 To call this script in Conky, use the following (assuming that you save this script to ~/scripts/rings.lua):
 9     lua_load ~/scripts/rings-v1.2.1.lua
 10     lua_draw_hook_pre ring_stats
 11 
 12 Changelog:
 13 + v1.2.1 -- Fixed minor bug that caused script to crash if conky_parse() returns a nil value (20.10.2009)
 14 + v1.2 -- Added option for the ending angle of the rings (07.10.2009)
 15 + v1.1 -- Added options for the starting angle of the rings, and added the "max" variable, to allow for variables that output a numer  ical value rather than a percentage (29.09.2009)
 16 + v1.0 -- Original release (28.09.2009)
 17 ]]
 18
 19 settings_table = {
 20     {
 21         -- Edit this table to customise your rings.
 22         -- You can create more rings simply by adding more elements to settings_table.
 23         -- "name" is the type of stat to display; you can choose from 'cpu', 'memperc', 'fs_used_perc', 'battery_used_perc'.
 24         name='time',
 25         -- "arg" is the argument to the stat type, e.g. if in Conky you would write ${cpu cpu0}, 'cpu0' would be the argument  . If you would not use an argument in the Conky variable, use .
 26         arg='%I.%M',
 27         -- "max" is the maximum value of the ring. If the Conky variable outputs a percentage, use 100.
 28         max=12,
 29         -- "bg_colour" is the colour of the base ring.
 30         bg_colour=0x888888,
 31         -- "bg_alpha" is the alpha value of the base ring.
 32         bg_alpha=0.3,
 33         -- "fg_colour" is the colour of the indicator part of the ring.
 34         fg_colour=0x888888,
 35         -- "fg_alpha" is the alpha value of the indicator part of the ring.
 36         fg_alpha=0.5,
 37         -- "x" and "y" are the x and y coordinates of the centre of the ring, relative to the top left corner of the Conky wi  ndow.
 38         x=191, y=145,
 39         -- "radius" is the radius of the ring.
 40         radius=32,
 41         -- "thickness" is the thickness of the ring, centred around the radius.
 42         thickness=4,
 43         -- "start_angle" is the starting angle of the ring, in degrees, clockwise from top. Value can be either positive or n  egative.
 44         start_angle=0,
 45         -- "end_angle" is the ending angle of the ring, in degrees, clockwise from top. Value can be either positive or negat  ive, but must be larger (e.g. more clockwise) than start_angle.
 46         end_angle=360
 47     },
 48     {
 49         name='time',
 50         arg='%M.%S',
 51         max=60,
 52         bg_colour=0x888888,
 53         bg_alpha=0.3,
 54         fg_colour=0x888888,
 55         fg_alpha=0.5,
 56         x=191, y=145,
 57         radius=37,
 58         thickness=4,
 59         start_angle=0,
 60         end_angle=360
 61     },
 62     {
 63         name='time',
 64         arg='%S',
 65         max=60,
 66         bg_colour=0x888888,
 67         bg_alpha=0.3,
 68         fg_colour=0x888888,
 69         fg_alpha=0.5,
 70         x=191, y=145,
 71         radius=42,
 72         thickness=4,
 73         start_angle=0,
 74         end_angle=360
 75     },
 76     {
 77         name='cpu',
 78         arg='cpu0',
 79         max=100,
 80         bg_colour=0x888888,
 81         bg_alpha=0.3,
 82         fg_colour=0x888888,
 83         fg_alpha=0.5,
 84         x=140, y=300,
 85         radius=26,
 86         thickness=5,
 87         start_angle=-90,
 88         end_angle=180
 89     },
 90     {
 91         name='cpu',
 92         arg='cpu1',
 93         max=100,
 94         bg_colour=0x888888,
 95         bg_alpha=0.3,
 96         fg_colour=0x888888,
 97         fg_alpha=0.5,
 98         x=140, y=300,
 99         radius=20,
100         thickness=5,
101         start_angle=-90,
102         end_angle=180
103     },
104     {
105         name='memperc',
106         arg=,
107         max=100,
108         bg_colour=0x888888,
109         bg_alpha=0.3,
110         fg_colour=0x888888,
111         fg_alpha=0.5,
112         x=170, y=350,
113         radius=26,
114         thickness=5,
115         start_angle=-90,
116         end_angle=180
117     },
118     {
119         name='swapperc',
120         arg=,
121         max=100,
122         bg_colour=0x888888,
123         bg_alpha=0.3,
124         fg_colour=0x888888,
125         fg_alpha=0.5,
126         x=170, y=350,
127         radius=20,
128         thickness=5,
129         start_angle=-90,
130         end_angle=180
131     },
132     {
133         name='time',
134         arg='%d',
135         max=31,
136         bg_colour=0x888888,
137         bg_alpha=0.3,
138         fg_colour=0x888888,
139         fg_alpha=0.5,
140         x=191, y=145,
141         radius=50,
142         thickness=5,
143         start_angle=-140,
144         end_angle=-30
145     },
146     {
147         name='time',
148         arg='%m',
149         max=12,
150         bg_colour=0x888888,
151         bg_alpha=0.3,
152         fg_colour=0x888888,
153         fg_alpha=0.5,
154         x=191, y=145,
155         radius=50,
156         thickness=5,
157         start_angle=30,
158         end_angle=140
159     },
160 --   {
161 --       name='fs_used_perc',
162 --       arg='/',
163 --       max=100,
164 --       bg_colour=0x888888,
165 --       bg_alpha=0.3,
166 --       fg_colour=0x888888,
167 --       fg_alpha=0.5,
168 --       x=260, y=503,
169 --       radius=26,
170 --       thickness=5,
171 --       start_angle=-90,
172 --       end_angle=180
173 --   },
174     {
175         name='fs_used_perc',
176         arg='/home',
177         max=100,
178         bg_colour=0x888888,
179         bg_alpha=0.3,
180         fg_colour=0x888888,
181         fg_alpha=0.5,
182         x=260, y=503,
183         radius=20,
184         thickness=5,
185         start_angle=-90,
186         end_angle=180
187     },
188     {
189         name='totalup',
190         arg='ppp0',
191         max=2,
192         bg_colour=0x888888,
193         bg_alpha=0.3,
194         fg_colour=0x888888,
195         fg_alpha=0.5,
196         x=230, y=452,
197         radius=20,
198         thickness=5,
199         start_angle=-90,
200         end_angle=180
201     },
202     {
203         name='totaldown',
204         arg='ppp0',
205         max=2,
206         bg_colour=0x888888,
207         bg_alpha=0.3,
208         fg_colour=0x888888,
209         fg_alpha=0.5,
210         x=230, y=452,
211         radius=26,
212         thickness=5,
213         start_angle=-90,
214         end_angle=180
215     },
216     {
217         name='nvidia',
218         arg='gpufreq',
219         max=475,
220         bg_colour=0x888888,
221         bg_alpha=0.3,
222         fg_colour=0x888888,
223         fg_alpha=0.5,
224         x=200, y=401,
225         radius=26,
226         thickness=5,
227         start_angle=-90,
228         end_angle=180
229     },
230 {
231         name='nvidia',
232         arg='memfreq',
233         max=700,
234         bg_colour=0x888888,
235         bg_alpha=0.3,
236         fg_colour=0x888888,
237         fg_alpha=0.5,
238         x=200, y=401,
239         radius=20,
240         thickness=5,
241         start_angle=-90,
242         end_angle=180
243     },
244 }
245
246 require 'cairo'
247
248 function rgb_to_r_g_b(colour,alpha)
249     return ((colour / 0x10000) % 0x100) / 255., ((colour / 0x100) % 0x100) / 255., (colour % 0x100) / 255., alpha
250 end
251
252 function draw_ring(cr,t,pt)
253     local w,h=conky_window.width,conky_window.height
254
255     local xc,yc,ring_r,ring_w,sa,ea=pt['x'],pt['y'],pt['radius'],pt['thickness'],pt['start_angle'],pt['end_angle']
256     local bgc, bga, fgc, fga=pt['bg_colour'], pt['bg_alpha'], pt['fg_colour'], pt['fg_alpha']
257
258     local angle_0=sa*(2*math.pi/360)-math.pi/2
259     local angle_f=ea*(2*math.pi/360)-math.pi/2
260     local t_arc=t*(angle_f-angle_0)
261
262     -- Draw background ring
263
264     cairo_arc(cr,xc,yc,ring_r,angle_0,angle_f)
265     cairo_set_source_rgba(cr,rgb_to_r_g_b(bgc,bga))
266     cairo_set_line_width(cr,ring_w)
267     cairo_stroke(cr)
268
269     -- Draw indicator ring
270
271     cairo_arc(cr,xc,yc,ring_r,angle_0,angle_0+t_arc)
272     cairo_set_source_rgba(cr,rgb_to_r_g_b(fgc,fga))
273     cairo_stroke(cr)
274 end
275
276 function conky_ring_stats()
277     local function setup_rings(cr,pt)
278         local str=
279         local value=0
280
281         str=string.format('${%s %s}',pt['name'],pt['arg'])
282         str=conky_parse(str)
283
284         value=tonumber(str)
285         if value == nil then value = 0 end
286         pct=value/pt['max']
287
288         draw_ring(cr,pct,p<nowiki>Insert non-formatted text hereBold text</nowiki>t)
289     end
290
291     if conky_window==nil then return end
292     local cs=cairo_xlib_surface_create(conky_window.display,conky_window.drawable,conky_window.visual, conky_window.width,conky_w  indow.height)
293
294     local cr=cairo_create(cs)
295
296     local updates=conky_parse('${updates}')
297     update_num=tonumber(updates)
298
299     if update_num>5 then
300         for i in pairs(settings_table) do
301             setup_rings(cr,settings_table[i])
302         end
303     end
304 end
~

A note about symbolic fonts

Many of the more decorated .conkyrc's use the fonts PizzaDude Bullets and Pie Charts for Maps. They are available from the AUR as 'ttf-pizzadude-bullets' and 'ttf-piechartsformaps' respectively, or they can be found and downloaded with a quick search and manually installed using the instructions in Fonts.

Universal method to enable true transparency

Transparency is a strange beast in Conky, but there is a way to universally apply true transparency with any environment or window manager by using xcompmgr and transset-df. Install xcompmgr from [extra] and transset-df from [community] with pacman -S xcompmgr transset-df. These packages both have the same 3 dependencies, so this is the lightest method for composition available, for those of you using standalone window managers in order to achieve the leanest setup you can manage (or whatever reason you have :D)

NOTE: This may conflict with any other compositing manager you are already using.

Check xcompmgr documentation to help you decide which compositing options you would like to enable. The following is a common standard command.

xcompmgr -c -t-5 -l-5 -r4.2 -o.55 &

Make sure conky is running with conky &. Use transset-df to enable transparency on the Conky window. Set '.5' to any value in the range 0 - 1.

transset-df .5 -n Conky

This should give your conky window true transparency. If you get an error like,

$ transset-df .5 -n Conky
No Window matching Conky exists!

Verify that conky is running, and use xprop and click on the conky window to find the name you should pass to transset-df.

$ xprop | grep WM_NAME
WM_NAME(STRING) = "Conky (ArchitectLinux)"

In this case, "Conky" is right, but for you it may be different, so be sure to use your output instead. If ~/.conkyrc has own_window_type panel then this xprop invocation may show now output. Try using any of the following options instead. own_window_type {dock,normal,override,desktop}

Use this in ~/.xinitrc to have transparent conky run when you startx.

xcompmgr -c -t-5 -l-5 -r4.2 -o.55 &
conky -d; sleep 1 && transset-df .5 -n Conky

External links

Kişisel araçlar
GOOGLE
Diğer dillerde